X  Tanca
Guia actual de plantació i reg
Ubicació%HumitatTemperatura °F
soil150
Adequate
( 50 - 75 % )
Too cold to plant
( 0 - 10 )
47.7


Explanation
Saturated
( 75 - 100 % )
Sòl saturat. Es produeix un o dos dies després del reg.
Adequate
( 50 - 75 % )
El sòl està adequadament humit (excepte les sorres gruixudes que s’eixuguen en aquest rang)
Irrigation needed
( 25 - 50 % )
Gamma habitual per regar sòls argilosos pesats
Dangerous Dry
( 0 - 25 % )
El sòl es torna perillosament sec per obtenir la màxima producció.